Regulamin

 1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty do pokoju.
 2. Pokój w hotelu jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 następnego dnia.
 3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazywany w dni przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia terminu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 8:00 do 22:00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 9. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 10. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, czajników bezprzewodowych, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Zapach dymu oznacza konieczność dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 900 złotych i zostanie doliczona do rachunku.
 14. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 15. W ramach zarezerwowania pobytu wczasowego, Gość zobowiązany jest do uiszczenia zadatku, którego wartość wynosi 30 % wartości całego pobytu. W przypadku rezygnacji z przyjazdu, zadatek nie jest zwracany.
 16. Ręczniki hotelowe zmieniane są po 3 dobie od przyjazdu, pościel zaś po 6 dobie.
 17. Hotel jest zamknięty w godzinach od 24:00 do 6:00 dnia następnego.
 18. Za zgubienie karty hotelowej (klucz) gość zostanie obciążony kwotą 20 zł.
 19. Klimatyzacja w pokojach udostępniana jest w okresie do 22 sierpnia.